RODO

Czechowice-Dziedzice, 25.05.2018

DANE OSOBOWE KLAUZULA INFORMACYJNA

Przetwarzanie danych osobowych nie jest naszym głównym celem,  przy okazji naszej biznesowej działalności przetwarzamy jednak dane osobowe różnych kategorii podmiotów, będących osobami fizycznymi. Pragniemy działać zgodnie z prawem, dlatego informujemy Państwa o podstawach, celu, okresie przechowywania Państwa danych osobowych a także prawach, które przysługują Państwu w związku z przetwarzaniem przez naszą Spółkę  danych.

Administratorem Państwa  danych osobowych jest:

Modern Solutions for Environment Sp. z o.o. z siedzibą w Czechowicach-Dziedzicach  przy ulicy Górniczej 60 (dalej: „MSE”).

Kontakt w zakresie ochrony danych: e-mail odo@ms-e.pl, tel. + 48 32 215 57 48

Przysługuje Państwu prawo  żądania od MSE dostępu do danych osobowych dotyczących swojej osoby, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub mają Państwo prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. W celu realizacji powyższych praw należy na adres: odo@ms-e.pl przesłać odpowiednie żądanie. Zastrzegamy sobie prawo realizacji wymienionych uprawnień po pozytywnym zweryfikowaniu Państwa tożsamości.

Mogą Państwo również wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uważają, że przetwarzanie danych narusza przepisy prawa.

Poniżej znajdą Państwo szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych dla poszczególnych kategorii podmiotów.

DOSTAWCY, KLIENCI, KONTRAHENCI BĘDĄCY OSOBAMI FIZYCZNYMI

 1. Państwa dane osobowe przetwarzane są:
 2. na podstawie art. 6 ust 1 lit. b) i lit. c) RODO w celu:
 1. na podstawie prawnie uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1lit.f RODO) w celu nawiązania lub zachowania relacji biznesowych pomiędzy Państwem a MSE w celu tworzenia zestawień, analiz, statystyk, oraz ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, postępowania reklamacyjnego a także w celach archiwalnych (dowodowych) dla zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów.
 2. Dane są przechowywane przez okres uznany za konieczny dla spełnienia celu, w jakim zostały zebrane (w tym zgodnie z wymogami obowiązujących przepisów i regulacji prawnych). W przypadku braku konkretnych wymogów prawnych lub umownych, podstawowy okres przechowywania danych w przypadku zapisów i innej dokumentacji dowodowej sporządzonej w trakcie wykonywania umowy wynosi maksymalnie 10 lat.
 3. Przetwarzane kategorie Państwa danych osobowych to dane osobowe, które pochodzą bezpośrednio od Państwa lub dane osobowe, które zostały zebrane ze źródeł publicznie dostępnych w szczególności: nazwa firmy, NIP, imię i nazwisko, adres, telefon kontaktowy, adres e-mail, inne dane służbowe. Podanie danych jest niezbędne do podjęcia działań przed zawarciem umowy, do nawiązania i zachowania relacji biznesowych, wypełnienia obowiązków prawnych. Konsekwencją ich niepodania będzie brak możliwości zawarcia umowy i współpracy z Państwem.
 4. Odbiorcą Państwa danych osobowych są pracownicy i współpracownicy MSE oraz Przedsiębiorstwo Górnicze „SILESIA” sp. z o.o. podmioty wspomagające Spółkę w jej biznesowej działalności,współpracująca Kancelaria Prawna, dostawca systemów informatycznych i usług IT, podmioty prowadzące działalność pocztową lub kurierską oraz inne podmioty uprawnione na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

II KONTAKTY BIZNESOWE (przedstawiciele obecnych i potencjalnych dostawców, klientów, kontrahentów, mediów)

 1. Państwa dane osobowe przetwarzane są na podstawie prawnie uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1lit.f RODO) w celu nawiązania lub zachowania relacji biznesowych pomiędzy Państwem a MSE, oraz ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami a także w celach archiwalnych (dowodowych) dla zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów.
 2. Dane są przechowywane przez okres uznany za konieczny dla spełnienia celu, w jakim zostały zebrane (w tym zgodnie z wymogami obowiązujących przepisów i regulacji prawnych) lub do czasu zgłoszenia przez Państwa żądania ich usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu.
 3. Przetwarzane kategorie Państwa danych osobowych to dane osobowe, które pochodzą bezpośrednio od Państwa lub dane osobowe, które zostały zebrane ze źródeł publicznie dostępnych albo które zostały nam udostępnione przez Państwa Pracodawców/Zleceniodawców w związku z zawarciem i wykonaniem umowy, w szczególności: nazwa firmy, imię i nazwisko, stanowisko, telefon kontaktowy, adres e-mail, inne dane służbowe. Podanie danych jest niezbędne do nawiązania lub zachowania relacji biznesowych.
 4. Odbiorcą Państwa danych osobowych są pracownicy i współpracownicy MSE oraz Przedsiębiorstwa Górniczego „SILESIA” sp. z o.o., podmioty wspomagające Spółkę w jej biznesowej działalności, inne podmioty uprawnione na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

III KANDYDACI DO PRACY

 1. Przetwarzane kategorie Państwa danych osobowych to dane osobowe, które pochodzą bezpośrednio od Państwa (lub zostały przekazane w Państwa imieniu). Dane osobowe, w zakresie wymienionym w art 221 kodeksu pracy (w szczególności imię nazwisko, data urodzenia, wykształcenie, przebieg zatrudnienia,)  są  przetwarzane w ramach realizacji obowiązku prawnego ciążącego na MSE w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c. RODO.
 2. Państwa dane osobowe przetwarzane są również na podstawie prawnie uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1lit.f RODO) w celu tworzenia zestawień, analiz, statystyk, ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami a także w celach archiwalnych (dowodowych) dla zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów. Okres przechowywania danych trwa do momentu ustania w/w interesu, lub do czasu zgłoszenia przez Państwa żądania ich usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu.
 3. Nie wymagamy podawania danych osobowych, wykraczających poza zakres określony w art. 221 kodeksu pracy. Jeżeli w przekazanych/przesłanych dokumentach aplikacyjnych zamieścisz adres e-mail, telefon, zdjęcie czy informacje o zainteresowaniach, hobby, referencjach, dodatkowych umiejętnościach  będzie to dla nas oznaczało, że wyraziłeś dobrowolną i wyraźną zgodę na przetwarzanie tych danych osobowych w celach rekrutacji( art. 6 ust.1 lit. a RODO). Dla celów dowodowych prosimy jednak o zamieszczenie odpowiedniej klauzuli w dokumentach aplikacyjnych.
 4. MSE przetwarza dane osobowe w celu realizacji procesu obecnej rekrutacji do czasu spełnienia celu, w jakim te dane zostały zebrane. Jeżeli wyrazisz odrębną zgodę na przetwarzanie danych w procesie przyszłych rekrutacji oraz na inne stanowiska, Twoje dane osobowe będą przetwarzane do czasu cofnięcia zgody, nie dłużej niż przez 3 lata od daty dostarczenia dokumentów aplikacyjnych do MSE.
 5. Jeżeli wyrazisz którąkolwiek z wyżej wskazanych zgód, przysługiwać Ci będzie prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Zgodę można cofnąć w każdym momencie, przesyłając na adres: odo@ms-e.pl oświadczenie o cofnięciu zgody. W razie cofnięcia zgody dane te zostaną niezwłocznie usunięte.
 6. Podanie danych osobowych, o których mowa w art. 221 kodeksu pracy jest konieczne do wzięcia udziału w rekrutacji.  Podanie pozostałych danych i wyrażenie zgód, o których mowa powyżej jest dobrowolne i nie wpływa na możliwość udziału w rekrutacji (nie będzie podstawą niekorzystnego traktowania kandydata i nie będzie stanowiło przyczyny uzasadniającej odmowę zatrudnienia).
 7. Odbiorcą Państwa danych osobowych są pracownicy i współpracownicy MSE oraz Przedsiębiorstwo Górnicze „SILESIA” sp. z o.o., podmioty wspomagające Spółkę w jej biznesowej działalności, oraz inne podmioty uprawnione na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

IV INNE OSOBY KONTAKTUJĄCE SIĘ Z NAMI

 1. Jeżeli kierują Państwo do nas korespondencję (e-mailowo, pocztą) to Państwa dane osobowe przetwarzane są na podstawie prawnie uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1lit.f RODO) w celu udzielenia informacji, odpowiedzi na Państwa prośbę lub zapytanie a także w celach archiwalnych (dowodowych) dla zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów.
 2. Dane są przechowywane przez okres uznany za konieczny dla spełnienia celu, w jakim zostały zebrane (w tym zgodnie z wymogami obowiązujących przepisów i regulacji prawnych) lub do czasu zgłoszenia przez Państwa żądania ich usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu.
 3. Przetwarzane kategorie Państwa danych osobowych to dane osobowe, które pochodzą bezpośrednio od Państwa. Mają Państwo kontrolę nad danymi, które nam przekazują w treści korespondencji. W przypadku przekazania nam danych, będzie to dla nas oznaczało wyraźną zgodę na zbieranie przez nas i wykorzystywanie danych.
 4. Odbiorcą Państwa danych osobowych są pracownicy i współpracownicy MSE oraz podmioty wspomagające Spółkę w jej biznesowej działalności, inne podmioty uprawnione na podstawie obowiązujących przepisów prawa.